ДЕЙНОСТ


Фирмата се занимава с проектирането на целият цикъл на водата от водохващането, пречиствателната станция и външните водопроводи до разпределителната мрежа с резервоари и помпени станции, канализационните мрежи и пречиствателната станция за отпадъчни води.

Основните дейности на ,,АКВАПАРТНЬОР" ЕООД се заключават в:

 • Проектиране на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения;
 • Проектиране на пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода, пуск и наладка;
 • Оценка на въздействието върху околната среда / ОВОС /;
 • Подготовка на тръжни документи;
 • Проучвания, модели;
Анализи на икономическите показатели себестойност и цена при централизирано /по окръзи/ и децентрализирано /по общини/ управление на В и К системи;
 • Оценка на влиянието на нови инвестиции върху приходите и себестойността;
 • Финансови анализ на баланси, приходи, разходи, себестойност, цени, стопански резултат, краткотрайни и дълготрайни активи с цел повишаване на ефективността;
 • Анализи на дейността на фирмите В и К , разработване на бизнес планове и приватизационни анализи;
 • Изготвяне на бизнес планове и такива за управление на активите;
 • Аспекти на регулирането и подобряване на инфраструктурата;
 • Измервания и контрол на замърсяването;
 • Технологическа автоматизация;
 • Надзор, обучение и организиране на курсове;
Всички дейности на фирмата имат за цел да подпомогнат дейността на промишлените предприятия, банки, правителствени агенции, общини, чуждестранни компании и институции, обществени и частни фирми и инвеститори.  
 
Aquapartner ® - 2015